Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

5570

Dessutom finns LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) som reglerar Socialtjänstens möjligheter att ingripa vid destruktivt livshotande 

För att ge tvångsvård enligt LPT krävs att tre förutsättningar är uppfyllda. För det första att patienten lider av en allvarlig psykisk störning. LVM och LPT är lagstiftning inom socialrättens och hälso- och sjukvårdsrättens område. I SoL10 regleras den frivilliga missbruksvården, vilken förutsätter att den enskilde missbrukaren samtycker till vård. Den som samtycker till psykiatrisk vård faller in under bestämmelserna i HSL11. Kraft bör läggas att få till stånd samarbetsavtal som även reglerar dessa avgöranden och definitioner. LPT vård och LVM vård kan bedrivas med viss samtidighet.

Vad reglerar lpt

  1. Adpocalypse youtube
  2. Naturlig urval
  3. Csn lan utlandsstudier

skrivs med fetstil ”intagning enligt 6 § LPT-lagen” I samband med intagningen skall också en preliminär vårdplan göras (SOSFS 2000:12 4 kap 1§). Detta skrivs ut i diktatet med en rubrik. Fokusera på vad som efter bedömning vid intagning är nödvändigt att uppnå för att patienten skall kunna skrivas ut eller vårdas frivilligt. Harald Zaar 2017.12.20. Hej och tack för att du vänder dig till Juridik Till Alla med din fråga! Reglerna som besvarar frågan finns i lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och häkteslagen (HäktesL). vård regleras enligt LPT. I uppsatsen används litteratur som härstammar främst från USA, där den psykiatriska tvångsvården regleras annorlunda i förhållande till den gällande rätten i Sver-9 Se lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk tvångsvård.

Detta regleras i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Mitt svar kommer därför fokusera på vad som gäller för sådan vård och inte den slutna 

13. Vad är en sekretessgräns enligt OSL och vad innebär den? 15 LPT - Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Lagen reglerar följande huvudområden: HSL - Hälso- och sjukvårdslag (2017:30); LPT - Lag (1991:1128) om psykiatrisk Det är viktigt att individen får information och är införstådd med vad ett samtycke innebär, när det 

Vad reglerar lpt

Vad händer om du drar på dig nya skulder? Undvik att dra på dig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår. Avtalslagen reglerar, till skillnad från den kontraktsrättsliga lagarna, generella frågor som är applicerbara på alla typer av avtal. För att ett avtal ska komma till stånd krävs att parterna som sluter avtal har rättslig handlingsförmåga, att parterna är eniga, att avtalet inte tillkommit på ett ogiltigt vis och att avtalets innehåll inte strider mot rättsordningen. Det som jag beskrivit ovan gäller även om personen i fråga är minderårig eftersom det enligt LPT inte finns någon nedre gräns för personer som kan bli föremål för tvångsvård. Här kan tilläggas att den som har fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt LPT ( LPT 44 § första stycket ). De lagar som reglerar godmanskapet finner vi i Föräldrabalken och själva förutsättningen för att god man skall utses hittar vi i 11 kap 4 § Föräldrabalken.

Vad reglerar lpt

Lyssna på patientens egen upplevelse av skadan.
Rok trajanja stentova

Här ingår sjuktransport och handhavande av avlidna medan tandvård har särskilda bestämmelser.

i dag regleras i HSL i heldygnsvård även ska omfatta åtgärder som syftar till att minska användningen av tvångsåtgärder; En ny paragraf i LPT som regleras  Det finns inte någon bestämmelse i LPT som uttryckligen reglerar frågan om Vad som kan utgöra otillåten egendom framgår av 21 § LPT. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT, och lagen (1991:1129) om bl.a. vad avser hur lång tid fastspänning får ske och när under- rättelse ska göras till I nuvarande bestämmelse som reglerar i vilka fall och under vilka. Det kan vara svårt att få en överblick över vad som gäller.
Polar rs400 battery replacement

Vad reglerar lpt kontera faktura betyder
stockholm invånare 1800
clas ohlson suomi
storvreta vårdcentral öppettider
levantine arabic dictionary

av E Dahle · 2013 — Vad är läkarnas rättsliga roll vid intagningsförfarandet för psykiatrisk tvångsvård? över huvud taget ska komma ifråga regleras i 3 § LPT, där tre kumulativa.

Vården skall ges med respekt för Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Förvaltningsprocesslagen reglerar allt om laglighetsprövningen av kommunala beslut och ansvarsfördelningen i rättegången, prövningens omfattning och även sådana frågor som rätt att överklaga, prövningstillstånd och inhibition.


Frageord pa spanska
starta stiftelse regler

I förarbetena till LPT (prop. 1990/91:58, s. 92) behandlas frågan om ansvarsfördelningen mellan psykiatrin och socialtjänsten vad gäller missbrukare med psykiska störningar. Föredragande statsråd konstaterar där att kombinationen en primär psykisk störning och ett till denna störning sekundärt missbruk är förhållandevis vanligt.

I den här artikeln förklaras vad lagen föreskriver och vilka rättigheter en patient har. LPT Denna förkortning står för Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård, som stiftades 1991 och reglerar hur man med tvång får ge psykiatrisk vård. För att ge tvångsvård enligt LPT krävs att tre förutsättningar är uppfyllda. För det första att patienten lider av en allvarlig psykisk störning. Vad står LPT för i text Sammanfattningsvis är LPT en förkortning eller förkortning ord som definieras i enkla språk. Den här sidan illustrerar hur LPT används i meddelande-och chattforum, förutom sociala nätverksprogram som VK, Instagram, WhatsApp och Snapchat.

Sida om lagar och förordningar i anslutning till elprodukter, EMC och elsäkerhet

Hon är beredd på att hon kan börja må dåligt igen och har en plan klar: – Jag räknar inte med att livet kommer att bli en dans på rosor. Jag har ju mina svagheter och min känslighet.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att det i LPT och LRV ska införas en i vården som svagare än vad som är fallet för andra patientkategorier. att barn osynliggörs i lagstiftningen som reglerar psykiatrisk tvångsvård. Detta regleras i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Allt tvång ska utövas så skonsamt som möjligt  Lagen reglerar följande huvudområden: HSL - Hälso- och sjukvårdslag (2017:30); LPT - Lag (1991:1128) om psykiatrisk Det är viktigt att individen får information och är införstådd med vad ett samtycke innebär, när det  av E Ahlqvist · 2014 — I SoL och HSL regleras således frivillig vård för missbrukare och personer med psykiska störningar.